Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο www.timplamper.com. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Tim Plamper. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

1. Χρήση του δικτυακού τόπου

Επιλεξιμότητα: Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι πληροίτε αυτή την ηλικιακή απαίτηση.

Άδεια χρήσης: Σας παραχωρούμε μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ανακλητή άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας για προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Απαγορευμένες δραστηριότητες: Συμφωνείτε να μην συμμετέχετε σε καμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Χρήση της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση οποιουδήποτε τοπικού, πολιτειακού, εθνικού ή διεθνούς νόμου.

Δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι επιβλαβές, άσεμνο, δυσφημιστικό, προσβλητικό, παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή με άλλο τρόπο επιλήψιμο.

Παρεμβολή στα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Ιστοσελίδας ή διατάραξη της λειτουργίας της Ιστοσελίδας.
Προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή στα σχετικά συστήματα ή δίκτυα.

Χρήση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων ρομπότ, αράχνες ή αναγνώστες εκτός σύνδεσης, για πρόσβαση στον Ιστότοπο.

2. Λογαριασμοί χρηστών

Δημιουργία λογαριασμού: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας και να διατηρείτε τις πληροφορίες αυτές ενημερωμένες.

Ασφάλεια λογαριασμού: Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασής σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας.

Τερματισμός λογαριασμού: Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους.

3. Περιεχόμενο

Περιεχόμενο χρήστη: Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύετε, να μεταφορτώνετε ή να συνεισφέρετε με άλλο τρόπο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα («Περιεχόμενο χρήστη»). Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα στο Περιεχόμενο χρήστη σας, αλλά μας παραχωρείτε μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, δωρεάν, αιώνια και αμετάκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής και προβολής του Περιεχομένου χρήστη σας σε σχέση με την Ιστοσελίδα.

Πρότυπα περιεχομένου: Όλο το Περιεχόμενο Χρήστη πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και τους ισχύοντες νόμους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε ή να τροποποιούμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που πιστεύουμε ότι παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή είναι άλλως επιλήψιμο.

4. Πνευματική ιδιοκτησία

Ιδιοκτησία: Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των γραφικών, των λογότυπων, των εικόνων και του λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Tim Plamper ή των προμηθευτών περιεχομένου της και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εμπορικά σήματα: Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Tim Plamper ή άλλων τρίτων μερών. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των σημάτων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους που είναι ιδιοκτήτης των σημάτων.

5. Αποποίηση ευθυνών και περιορισμός ευθύνης

Αποποίηση εγγυήσεων: Ο Ιστότοπος παρέχεται σε βάση «όπως είναι» και «όπως είναι διαθέσιμος». Δεν δίνουμε καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου του Ιστότοπου ή του περιεχομένου οποιωνδήποτε ιστότοπων που συνδέονται με τον Ιστότοπο. Αποποιούμαστε κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

Περιορισμός της ευθύνης: Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια κερδών ή εσόδων, είτε προκύπτει άμεσα είτε έμμεσα, ή οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, χρήσης, υπεραξίας ή άλλων άυλων ζημιών, που προκύπτουν από (i) τη χρήση ή την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, (ii) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των διακομιστών μας ή/και οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς, (iii) οποιαδήποτε διακοπή ή παύση της μετάδοσης προς ή από την Ιστοσελίδα, (iv) τυχόν σφάλματα, ιούς, δούρειους ίππους ή παρόμοια που μπορεί να μεταδοθούν στην ή μέσω της Ιστοσελίδας από οποιονδήποτε τρίτο, ή (v) τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύεται, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταδίδεται ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

Εφαρμοστέο δίκαιο: Οι παρόντες Όροι και η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων.

7. Αλλαγές στους παρόντες όρους

Μπορούμε να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους από καιρό σε καιρό κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε ενημερώνοντας την ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» των παρόντων Όρων και παρέχοντας ειδοποίηση στον Ιστότοπο. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αναθεωρημένων Όρων συνιστά αποδοχή των αλλαγών.

8. Επικοινωνία μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Email: [email protected].

Σας ευχαριστούμε για τη χρήση του www.timplamper.com.